Miễn trừ trách nhiệm


Thông tin được trình bày trên trang web này chỉ mang tính chất thông tin tổng quan. Chúng tôi nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, có thể là rõ ràng hoặc ngụ ý, về sự đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan mà trang web này cung cấp cho bất kỳ mục đích nào. Mọi sự tin cậy bạn đặt vào thông tin đó là hoàn toàn ở rủi ro của bạn.

Dưới bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất, bao gồm nhưng không giới hạn vào thiệt hại gián tiếp hoặc phụ thuộc, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, xuất phát từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Nếu bạn nhận thấy nội dung của mình Hầu hết các bài viết trên https://itsmeit.co/ được tạo ra bởi chính chúng tôi và được lấy từ nhiều trang web khác nhau như nguồn tham khảo. Chúng tôi không tham gia vào việc sao chép ý và thay vào đó, tìm hiểu từ các trang web khác để tạo nên nội dung ban đầu. Nếu bạn phát hiện bất kỳ bài viết nào thuộc sở hữu của bạn và bạn muốn chúng không được hiển thị, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua trang web này. Chúng tôi không có ý định phân phối công việc của bạn một cách cố ý, và chúng tôi luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bài viết, gói phần mềm và nội dung sáng tạo khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến miễn trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Email: itsmeit.biz@gmail.com