Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi! Các điều khoản và điều kiện dưới đây sẽ quy định các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra trên trang này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Giấy phép sử dụng

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi và/hoặc các bên cấp phép của chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả các tài liệu trên trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ. Bạn có thể xem và/in các trang từ trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, tuân thủ các hạn chế được quy định trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

  1. a. Tái xuất bản tài liệu từ trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.
  2. b. Bán, cho thuê hoặc cấp phép tài liệu từ trang web này.
  3. c. Sao chép, nhân bản hoặc sao lưu tài liệu từ trang web này.
  4. d. Phân phối lại nội dung từ trang web này (trừ khi nội dung được tạo ra đặc biệt cho mục đích phân phối lại).

2. Điều kiện sử dụng trang web

Bạn không được sử dụng trang web này bằng bất kỳ cách nào gây hại hoặc có thể gây hại cho trang web hoặc gây trở ngại đến tính sẵn có hoặc khả năng truy cập của trang web; hoặc sử dụng trang web này bằng bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật, không hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc liên kết đến) bất kỳ phần mềm gián điệp, virus máy tính, Trojan horse, worm, keylogger, rootkit hoặc phần mềm độc hại khác.

Bạn không được tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc khai thác dữ liệu, khai thác mỏ dữ liệu hoặc thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

3. Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi điều chỉnh việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

4. Giới hạn trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào itsmeit.co không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, phụ thuộc, ví dụ, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

5. Liên kết đến các trang web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thực hành của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web mà bạn truy cập.

6. Thay đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi giữ quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản và điều kiện này thường xuyên. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau bất kỳ sửa đổi nào, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi.

7. Luật pháp áp dụng và thẩm quyền

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của các tòa án tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.